KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY NA ROK 2023

Návrh rozpočtu statutárního města Opavy (dále SMO) na rok 2023 byl sestaven dle „Pokynu pro sestavení návrhu rozpočtu na rok 2023, rozpočtového výhledu na roky 2024-2025“, vydaným finančním a rozpočtovým odborem, oddělením rozpočtu a ekonomických agend dne 11. 07. 2022.

Rada města Opavy svým usnesením doporučila zastupitelstvu schválit tyto přílohy:

Příloha č. 1 – A_Závazné_ukazatele_rozpočtu_2023 – příloha bude nedílnou součástí usnesení.

Závazné ukazatele jsou členěny následovně: příjmy dle druhového členění – položek (dále POL), případně podseskupení položek, výdaje dle členění organizačního (dále ORJ) – odborů Magistrátu města Opavy (dále MMO) a městských částí (dále MČ).

U odborů MMO jsou závazné ukazatele členěny dle běžných výdajů (POL 5xxx) a kapitálových výdajů (POL 6xxx), přičemž každá změna závazného ukazatele musí být v daném roce schválena RMO nebo ZMO formou rozpočtového opatření.

U MČ je závazný ukazatel pouze celkový výdaj pro každou jednotlivou MČ, který je vypočten dle Statutu SMO. Hospodaření každé MČ je pak v plné kompetenci zastupitelů jednotlivých MČ. Každá změna závazného ukazatele pro MČ musí být v daném roce schválena RMO nebo ZMO formou rozpočtového opatření.

Po schválení rozpočtu SMO na rok 2023 bude během měsíce ledna 2023 předložen RMO ke schválení rozpis schváleného rozpočtu ZMO, návrh kompetencí vybraným osobám finančního a rozpočtového odboru k provádění změn rozpisu rozpočtu a závazné ukazatele pro příspěvkové organizace SMO na rok 2023, kdy finanční plány příspěvkových organizací schvaluje ve své kompetenci RMO.

 

Příloha č. 2 – A_Střednědobý_výhled_rozpočtu_na_roky_2024-2025 – příloha bude nedílnou součástí usnesení.

 

RMO o návrhu rozpočtu na rok 2023 jednala 30. 11. 2022 a Finanční výbor ZMO se návrhem rozpočtu na rok 2023 bude zabývat 13. 12. 2022.

 

 

Dále jsou ZMO předloženy následující podklady:

 

Další přílohy začínající písmenem A:

 

Příloha č. 3 – A_Tabulka_příjmy_výdaje_2017_2025 – jedná se o soubor xlsx., kde: první list obsahuje Příjmy dle ORJ (odborů a oddělení) od 2017-2025, druhý list obsahuje Příjmy dle POL (položek) od 2017-2025 a třetí list obsahuje Výdaje dle ORJ (odborů a oddělení).  V listech Příjmy dle ORJ od 2017-2025 a Výdaje dle ORJ od 2017-2025 jsou ve sloupcích Návrh rozpočtu na rok 2023, 1. verze – požadavky (původní požadavky jednotlivých předkladatelů návrhů rozpočtu) a Návrh rozpočtu 2023 (konečná verze návrhu po projednání se zástupci vedení města) uvedeny v jednotlivých buňkách částky, a na tyto buňky jsou navázány hypertextové odkazy, které dále rozkrývají formuláře požadavků na detailní členění a komentář. Těchto příloh je v předkládaném materiálu cca 563.

 

Příloha č. 4 – A_Tabulka_příjmy_výdaje_2023_2025 – jedná se o „zkrácenou“ verzi přílohy

č. 3, kdy jsou ponechány pouze sloupce týkající se let 2023-2025 a řádky, které nemají s těmito lety souvislost, jsou odstraněny. Také v této příloze jsou k dispozici hypertextové odkazy.

 

Příloha č. 5 – A_Návrh_rozpočtu_2023_dle_ODPA_a_POL – v této příloze je návrh rozpočtu příjmů i výdajů rozdělen dle odvětví a položek.

 

Příloha č. 6 – A_Návrh_investičních_položek_rozpočtu_2023.

 

Příloha č. 7 – A_Návrh_neinvestičních_položek_rozpočtu_2023.

 

Příloha č. 8 – A_Návrh_rozpočtu_2023 – zjednodušená verze rozpočtu, pouze návrh na rok 2023.

 

Příloha č. 9 A_Plnění_výnosu_sdílených_daní_a_hazardu – příjmy sdílených daní a hazardu 2017 - 2022 ke dni 07. 11. 2022.

 

Příloha č. 10 A_Výpočet_podílu_pro_MČ dle Statutu.

 

Příloha č. 11 – A_MDPO_plán_2023_indexační.

 

Příloha č. 12 – A_Úvěry_SMO_K_16_11_2022.

 

Příloha č. 13 – A_Zadluženost_SMO_2008_až_31_10_2022

 

Příloha č. 14 – A_školské_organizace_energie_srovnání

 

 

Dle požadavku zastupitelů jsou dále do materiálu vloženy mimořádné účetní závěrky městských organizací k 9/2022 (mimo školských organizací). Slezským fotbalovým klubem Opava je předložena řádná účetní závěrka za období 01. 07. 2021 – 30. 06. 2022, před schválením auditorem. Tyto přílohy jsou označeny písmenem B. Pro zjednodušení je k dispozici příloha B_účetní_závěrky_obsah, která rovněž obsahuje hypertextové odkazy na jednotlivé přílohy.

 

 

Rozpočet je navržen jako schodkový, kdy vlastní příjmy spolu s příjmy z dotací jsou navrženy ve výši 1.479.799.200 Kč a výdaje včetně MČ ve výši 1.816.194.700 Kč, z čehož vyplývá, že schodek je ve výši minus 336.395.500 Kč. Tento schodek vyrovnává financování – zapojení části předpokládaného zapojení zůstatku základního běžného účtu (dále ZBÚ) a předpoklad zapojení kontokorentu nebo revolvingového úvěru - následovně:

 

schodek příjmy minus výdaje                                                                                 - 336.395.500 Kč

financování – charakterově výdajové

-       tvorba fondů                                                                                     -   20.232.300 Kč

-       splátka jistiny úvěru                                                                          -   81.092.000 Kč

schodek celkem                                                                                         -  437.719.800 Kč

 

financování – charakterově příjmové

-       použití fondů                                                                                      + 12.319.800 Kč

-       zapojení předpokládaného zůstatku základního běžného účtu        +  40.000.000 Kč

-       přijetí kontokorentu/revolvingového úvěru                                     + 385.400.000 Kč

použití fondů + cizí zdroje + předpoklad zůstatku ZBÚ celkem         + 437.719.800 Kč

rozdíl                                                                                                                               0 Kč

 

PŘÍJMY

DAŇOVÉ PŘÍJMY:

Navržené daňové příjmy ve výši 1.204.267.900 Kč tvoří 81,38% celkových navržených příjmů města na rok 2023 (1.479.799.200 Kč), přičemž sdílené daně (daně dle rozpočtového určení daní) ve výši 996.000.000 Kč představují 82,70% z navržených daňových příjmů a 67,30% z celkových navržených příjmů.

 

srovnání sdílených daní

SDÍLENÉ DANĚ (v Kč)

SR 2021

skutečnost 2021

SR 2022

skutečnost 2022 k 16.11.2022

návrh 2023

1111

daň z příjmů FO ze závislé činnosti

221 000 000,00

163 667 829,97

140 000 000,00

144 424 043,42

165 000 000,00

1112

daň z příjmů FO z podnikání

0,00

9 901 162,45

5 000 000,00

11 134 029,51

6 000 000,00

1113

daň z příjmů FO srážková

18 000 000,00

25 678 883,36

22 000 000,00

28 425 302,98

32 000 000,00

1121

daň z příjmů PO

121 000 000,00

216 650 200,37

170 000 000,00

202 649 399,15

237 000 000,00

1211

daň z přidané hodnoty

387 000 000,00

484 610 241,17

480 000 000,00

512 526 004,62

556 000 000,00

 

CELKEM

747 000 000,00

900 508 317,32

817 000 000,00

899 158 779,68

996 000 000,00

 

Návrh výše sdílených daní vychází z výpočtu na základě predikce Ministerstva financí ČR ze srpna 2022. Výsledný výpočet byl do návrhu rozpočtu snížen o cca 10%, s přihlédnutím k plnění výběru sdílených daní ke dni zpracování (viz příloha č. 9 - A_Plnění_výnosu_sdílených_daní_a_hazardu) a z předpokladu očekávaného plnění do konce roku na základě zkušeností z minulých let.                                                                                                                                                   

Návrh výše sdílených daní je vyšší o 33,3 % vyšší než schválený rozpočet na rok 2021 a o 21,9% vyšší než schválený rozpočet na rok 2022.

Součástí daňových příjmů jsou dále Daně a poplatky, z nichž nejvýznamnější jsou poplatky za obecní systém odpadového hospodářství[1] a správní poplatky. Výše poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává 660,00 Kč/osoba/rok pro zletilé poplatníky, pro nezletilé poplatníky (3-18 let) činí výše poplatku 300,00 Kč/osoba/rok.

 

Docela výrazné je navýšení na daních z hazardních her, kdy k 16. 11. 2022 vykazujeme skutečnost ve výši 79 mil. Kč. Toto navýšení je dle našich informací ovlivněno omezením hazardu ve statutárním městě Ostrava.

 

srovnání daní a poplatků

DANĚ A POPLATKY (v Kč)

SR 2021

SR 2022

skutečnost k 16.11.2022

návrh 2023

1334

odvody za odnětí zemědělského půdního fondu

300 000,00

300 000,00

158 644,22

300 000,00

1337

komunální odpad (do 2021)

31 000 000,00

0,00

1 084 662,62

0,00

1341

psi

1 500 000,00

1 500 000,00

1 909 388,80

1 600 000,00

1342

z pobytu

600 000,00

0,00

0,00

0,00

1343

užívání veřejného prostranství

2 000 000,00

2 200 000,00

3 451 316,00

3 000 000,00

1345

za obecní systém odpad. hospodářství (od 2022)

 

31 000 000,00

28 628 613,51

30 000 000,00

1353

"řidičáky"

1 300 000,00

1 300 000,00

1 330 500,00

1 300 000,00

1361

správní poplatky

16 098 600,00

15 969 700,00

17 025 535,00

16 067 900,00

1381,1385

daň z hazardních her

43 000 000,00

40 000 000,00

79 094 059,51

61 000 000,00

 

CELKEM

95 798 600,00

92 269 700,00

132 682 719,66

113 267 900,00

 

Poslední významnou položkou v oblasti daňových příjmů je daň z nemovitých věcí, která jako jediná je 100% příjmem obce. Obecně závazná vyhláška ve vazbě na některé koeficienty zůstává pro rok 2023 beze změn, takže výše navrženého příjmu zůstává konstantní, tj. 65.000.000,00 Kč.

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY:

Celkový objem nedaňových příjmů je navržen proti roku 2022 o 11,63% více na celkových 152.708.600 Kč.

Nejvýznamnější položky a změny:

-       2111 – příjmy z poskytování výrobků a služeb – navýšení proti roku 2022 je o 17.374.500 Kč, přičemž největší podíl navýšení (o 11.460.000 Kč) tvoří příjmy ze sužeb (vyúčtování služeb) u pronajatých bytových a nebytových prostor pronajímaných odborem majetku města. Tento příjem je však rozpočtově neutrální, protože zároveň ve výdajích jsou zahrnuty zvýšené zálohy na energie. Další významnou položkou je nový příjem za parkovací dům Skladištní v celkové sumě 1.130.000 Kč a navýšení o 1.000.000 Kč u prodeje separovaných surovin[2].

-       2122 – odvody příspěvkových organizací - pro rok 2023 je navržen odvod Opavské kulturní organizace ve výši 500.000,00 Kč. Ostatní řádné odvody v souhrnné výši 6.367.500  Kč se týkají školských příspěvkových organizací dle schválených zásad Fondu školství (ZMO 06. 09. 2021) + mimořádný odvod ze zvýšených odpisů ve výši 1.500.000 Kč u ZŠ a MŠ Komárov (proběhla rekonstrukce školy). Tyto zvýšené odpisy se dle pravidel Fondu školství promítnou v řádném odvodu až v roce 2025. Tvorba tohoto fondu je zohledněna ve financování – výdajové části. Finanční prostředky budou využívání na opravy školských zařízení dle potřeby.

-       2132 – příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí – navýšení u odboru majetku města o 4.913.400 Kč na základě platných nájemních smluv.

-       2141 – příjmy z úroků - přestože úroky na spořících a termínovaných vkladech se v průběhu roku 2022 výrazně zvýšily, návrh rozpočtu obsahuje stejnou částku jako v roce 2021. vzhledem k tomu, že je záměr přijetí revolvingového úvěru nebo kontokorentu s podmínkou maximálního využití dočasně volných finančních prostředků, nelze v této chvíli predikovat, kolik dočasně volných finančních zdrojů bude možno v průběhu roku 2023 zhodnocovat na termínovaných vkladech.

-       2329 – ostatní nedaňové příjmy – navýšen příjem od EKO-KOMU o 2.000.000 Kč

-      2451 - splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – výše této položky se odvíjí od realizace projektů, na které byly finanční prostředky zapůjčeny (předfinancování nákladů spojených s projekty spolufinancovanými z EU nebo státního rozpočtu) – podrobněji v příloze P_0030_1051_splatka_pujcek_k_predfinancovani_projektu_ZS_verze2

 

srovnání nedaňových příjmů

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (v Kč)

SR 2021

SR 2022

skutečnost k 16.11.2022 2022

návrh 2023

2111

příjmy z poskytování výrobků a služeb

39 321 300,00

39 228 700,00

41 084 484,38

56 603 200,00

2112

příjmy z prodeje zboží zakoupeného za účelem prodeje

500 000,00

500 000,00

1 153 004,50

600 000,00

2119

věcná břemena aj.

2 000 000,00

2 000 000,00

4 040 701,21

2 000 000,00

2122

odvody příspěvkových organizací

20 418 000,00

11 161 000,00

8 305 637,00

8 367 500,00

2131

příjmy z pronájmu pozemků

8 333 400,00

7 488 400,00

7 896 891,25

7 479 400,00

2132

příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

43 814 200,00

45 429 200,00

42 487 952,14

50 543 000,00

2133

příjmy z pronájmu movitých věcí

1 513 200,00

1 641 300,00

372 081,49

1 651 500,00

2139

ostatní příjmy z pronájmu majetku

1 069 300,00

1 255 000,00

1 441 791,07

1 410 000,00

2141

příjmy z úroků

500 000,00

1 500 000,00

16 683 816,38

1 410 000,00

2142

příjmy z podílů na zisku a dividend

800 000,00

600 000,00

1 500 000,00

800 000,00

2212

sankční platby přijaté od jiných subjektů

8 405 000,00

5 660 000,00

6 748 990,53

6 160 000,00

2321

přijaté neinvestiční dary

5 000,00

5 000,00

428 647,28

20 000,00

2324

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3 211 500,00

3 216 500,00

4 064 613,57

354 000,00

2329

ostatní nedaňové příjmy (EKO-KOM…)

8 800 000,00

10 000 000,00

14 061 188,92

10 000 000,00

2451

splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

5 944 300,00

7 110 000,00

6 800 000,00

5 310 000,00

 

CELKEM

144 635 200,00

136 795 100,00

157 069 799,72

152 708 600,00

 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY:

Příjmy z prodeje pozemků jsou navrženy ve výši 29.104.500 Kč (příloha P_0052_9007_prijmy_z_prodeje_pozemku_jednorazove_uhrazeno_verze2P_0052_9087_prijmy_z_prodeje-pozemku_na_splatky_verze1) a z prodeje nemovitostí ve výši 11.000.000.00 Kč (nemovitost Na Pastvisku 78).

PŘIJATÉ TRANSFERY:

V oblasti přijatých transferů je do návrhu rozpočtu počítáno pouze s položkou 4112 – neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu. Tento transfer vychází ze zákona, lze jej rozpočtovat ve schváleném rozpočtu, není účelově vázaný a je určen ke krytí výdajů v souvislosti s přenesenou působnosti MMO. Pro rok 2023 byla výše tohoto transferu určena na výši 78.469.100 Kč, což je o 2.969.100 Kč více, než byl stanoven pro rok 2022. Dále transfery obsahují platby od okolních obcí, u kterých Městský dopravní podnik Opava zajišťuje dopravní obslužnost na základě uzavřených smluv.

Veškeré ostatní transfery budou do rozpočtu zařazeny po schválení příslušného rozpočtového opatření.

 

Celkově jsou vlastní příjmy SMO navrženy (s určitou mírou obezřetnosti) ve výši 1.397.171.000 Kč, což ve srovnání se skutečností roku 2021 (1.315.917.612,03 Kč) znamená navýšení o 6,17% a proti schválenému rozpočtu 2022 (1.237.566.900 Kč) nárůst o 12,89%.

 

 

VÝDAJE

 

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2023 je ovlivněn výrazným zdražováním energií, zvýšenými úrokovými sazbami, obecným zdražováním (zejména materiálu), investicemi do projektů, které v budoucnosti přinesou úsporu v běžných výdajích a investicemi do rozšiřování kapacity mateřských škol.

Níže je uvedeno srovnání nejvýraznějších výdajů na energie ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022. Celkové navýšení v této oblasti činí 107.277.030 Kč. Jednotlivé rozpočty na energie jsou předloženy v zastropovaných cenách[3] a budou účelově vázány. Dle vysoutěžení energií a dle budoucího vývoje bude s těmito účelovými prostředky dále pracováno. Co se týká nákladů na energie u sportovních klubů města, v této chvíli nejsme schopni vyčíslit jako u ostatních organizací, navýšení jejich rozpočtů na rok 2023 je uvedeno dále.

 

Srovnání vybraných nákladů na energie 2022/2023

voda, plyn, elektrická energie ( u Městského dopravního podniku Opava el. energie, nafta, plyn) (v Kč)

SR 2022

UR k 18.11.2022

návrh 2023

rozdíl návrh 2023/návrh 2022 (navýšení o)

% navýšení návrhu 2023 proti SR 2022

Slezské divadlo Opava

2 775 000

4 775 000

6 390 000

3 615 000

130,27

Opavská kulturní organizace

1 389 000

2 178 000

4 464 000

3 075 000

221,38

Knihovna Petra Bezruče v Opavě

1 000 000

1 695 000

1 900 000

900 000

90,00

kulturní organizace celkem

5 164 000

8 648 000

12 754 000

7 590 000

146,98

 

 

 

 

 

 

Seniorcentrum Opava

4 300 000

4 300 000

9 280 000

4 980 000

115,81

sociální organizace celkem

4 300 000

4 300 000

9 280 000

4 980 000

115,81

 

 

 

 

 

 

mateřské školy celkem

4 695 270

8 253 954

10 229 220

5 533 950

117,86

základní školy celkem

11 840 140

21 950 342

29 285 580

17 445 440

147,34

Zařízení školního stravování

2 610 800

5 938 023

7 616 740

5 005 940

191,74

Středisko volného času Opava

909 500

1 389 368

1 078 200

168 700

18,55

školské organizace celkem

20 055 710

37 531 687

48 209 740

28 154 030

140,38

 

 

 

 

 

 

objekty ve správě města

27 611 000

34 381 000

57 305 000

29 694 000

107,54

 - v tom pronajato (byty, nebyty)*

13 777 000

14 824 226

24 586 000

10 809 000

78,46

Technické služby Opava

14 135 000

22 655 000

30 376 000

16 241 000

114,90

Městský dopravní podnik Opava

17 142 000

17 142 000

37 760 000

20 618 000

120,28

ostatní  celkem

58 888 000

74 178 000

125 441 000

66 553 000

113,02

celkem

88 407 710

124 657 687

195 684 740

107 277 030

121,34

* rozpočtově neutrální - vyúčtovává se nájemníkům

Přehled jednotlivých školských zařízeních je obsažen v příloze č. 14.

 

Co se týká investičních projektů, jsou obsaženy v příloze F_0020_revolvingovy_uver_385_mil_verze2. Všechny projekty mají potenciál být dotačně podpořeny v rámci výzev ITI (Integrovaná teritoriální investice), IROP (Integrovaná regionální operační program), SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) či OPŽP (Operační program životní prostředí).

 

Níže je uveden přehled výdajů dle odborů, samostatných odděleních či samostatných pracovišť z několika různých pohledů. Pro rok 2023 dochází k jedné organizační změně, a to k vyčlenění pracovní pozice energetika z odboru majetku města na samostatné oddělení energetiky (ORJ 0053, od 01. 12. 2022).

 

 Základní zdůvodnění pohybu návrhu rozpočtu 2023 vybraných odborů:

-       odbor finanční a rozpočtový (ORJ 0020): výši výdajů odboru ovlivňují zejména tyto položky – navýšení proti roku 2022: úroků z úvěrů o 23.800.000 Kč, dotace pro Slezský fotbalový klub Opava a.s. o 1.800.000 Kč, dotace pro Basketbalový klub Opava a.s. o 2.350.000 Kč, Hokejový klub Opava s.r.o. o 3.450.000 Kč

-       odbor školství (ORJ 0030): navýšení energií u školských zařízení – viz výše a zařazení projektu „Digitální technologie do ZŠ - virtuální realita“ (předschváleno s výzvy ITI, zahrnuje podporu 16 základních škol). Vzhledem k tomu, že se plánuje projekt financovat z externích zdrojů, zahrnutá plná částka na období 2023-2025 84 mil. Kč.

-       odbor sociálních věcí (ORJ 0040): navýšení grantů o 5.517.900 Kč, navýšení příspěvku na provoz pro Seniorcentrum Opava o 4.980.000 Kč obé z důvodu navýšených cen energií

-       správa a evidence budov (ORJ 0051): zejména navýšení ohledně energií – viz výše

-       kancelář primátora - oddělení kultury (ORJ 0120): navýšení příspěvků u příspěvkových organizací v důsledku zvyšování cen energií – viz výše

-       odbor životního prostředí (ORJ 0130): navýšení výdajů souvisejících se svozem a sběrem komunálního odpadu o 7.365.000 Kč a zařazení projektu Obnova stromořadí na Otické ulici ve výši 5.000.000 Kč

-       odbor rozvoje města a strategického plánování (ORJ 0140): navýšení sportovních grantů o 3.000.000 Kč

-       odbor dopravy (ORJ 0160): navýšené finanční prostředky na dopravní obslužnost pro Opavsko a Vítkovsko (příspěvek pro MSK) a navýšení kompenzace pro Městský dopravní podnik Opava – viz výše

-       samostatné oddělení personální a mzdové (ORJ 0192): navýšení dle platné legislativy, postupy ve třídách a stupních

-       odbor majetku města - Technické služby Opava (ORJ 0790) – navýšení o 20.000.000 Kč.

 

VÝDAJE dle ORJ

 

                                                                                                                                               v Kč

 

název odboru/oddělení

SR 2020

skutečnost 2020

SR 2021

skutečnost 2021

SR 2022

návrh 2023

0020

finanční a rozpočtový

95 975 000

112 950 135

29 043 050

75 419 901

127 309 300

136 305 800

0030

školství

108 727 800

115 824 312

90 036 500

117 386 616

76 057 000

196 007 200

0031

samostatné pracoviště referenta sportu

0

6 000

11 550 000

10 881 000

230 000

260 000

0040

sociálních věci

34 707 700

38 352 890

39 711 200

47 691 369

48 143 000

58 425 900

 

odbor majetku města

 

 

 

 

 

 

0050

samostatné pracoviště majetku

13 665 900

20 233 487

17 293 400

16 191 987

15 350 900

21 195 900

0051

správa a evidence budov

73 466 300

64 340 670

76 962 300

64 941 074

73 438 300

105 572 600

0052

správa a evidence pozemků

18 436 400

20 043 447

5 946 000

3 366 155

14 328 300

10 351 300

0053

energetiky (od 01.12.2022)

0

0

0

0

0

93 950 000

 

odbor výstavby a územního plánování

 

 

 

 

 

 

0060

výstavba

109 000

30 998

109 000

6 947

59 000

72 000

0081

územní plánování

3 610 000

795 127

2 510 000

759 353

2 210 000

3 210 000

0080

hlavního architekta

4 113 000

3 803 645

3 756 700

2 891 224

3 213 000

3 513 000

0082

památková péče

203 500

112 320

313 500

3 202

264 000

415 000

0090

vnitřní věci

3 180 500

2 832 015

2 930 500

2 719 179

3 260 500

3 395 500

0110

městská policie

39 401 000

36 388 401

40 388 100

40 175 786

44 434 800

49 579 100

 

Kancelář primátora

 

 

 

 

 

 

0120

kancelář primátora

18 652 400

12 314 601

13 662 000

11 186 545

12 776 500

14 375 200

0121

oddělení kultury

131 488 000

142 103 804

116 280 000

146 156 510

110 980 000

139 590 700

0130

životní prostředí

61 905 000

64 030 852

65 718 500

76 768 673

71 648 800

83 425 900

0140

rozvoje města a strategického plánování

5 897 400

2 788 432

3 581 000

4 803 755

20 690 300

25 863 600

0150

živnostenský

8 000

2 000

8 000

2 000

8 000

8 000

0160

doprava

93 153 000

95 030 279

93 327 300

97 249 101

104 707 100

127 877 600

0170

informatika

19 340 600

18 400 011

20 605 000

19 051 539

26 855 300

52 743 600

0180

právní a organizační

1 350 000

593 700

389 500

54 119

389 500

389 500

 

Kancelář tajemníka

 

 

 

 

 

 

0191

hospodářská správa

11 491 900

7 541 391

10 885 900

8 346 010

11 455 500

12 873 200

0193

bezpečnost, havarijní a krizové řízení

2 383 500

680 828

5 971 500

2 073 932

1 766 500

986 500

0194

veřejné zakázky

331 000

296 896

1 073 000

21 271

331 000

2 531 000

0192

personální a mzdové

206 509 800

197 791 608

204 353 900

202 629 107

222 419 200

239 875 700

0195

bezpečnostní manažer

487 900

487 872

487 900

487 872

487 900

487 900

0210

kontrola

9 000

8 921

9 000

8 850

9 000

9 000

0220

příprava a realizace investic

315 676 900

202 470 775

551 390 000

442 021 610

298 512 000

231 112 000

0790

Technické služby

132 850 000

134 939 825

131 000 000

141 460 860

130 020 000

150 000 000

 

Jednotlivé požadavky na finanční prostředky jsou podrobně předloženy v příloze č. 3, případně v příloze 4.

 

 

VÝDAJE dle ORJ – dělení na investiční a neinvestiční

                                                                                                                                               v Kč

ORJ

název odboru/oddělení

návrh 2023 - neinvestiční výdaje

návrh 2023 - investiční výdaje

celkem

0020

finanční a rozpočtový

134 805 800

1 500 000

136 305 800

0030

školství

196 007 200

0

196 007 200

0031

samostatné pracoviště referenta sportu

260 000

0

260 000

0040

sociálních věci

58 425 900

0

58 425 900

 

odbor majetku města

 

 

0

0050

samostatné pracoviště majetku

16 537 400

4 658 500

21 195 900

0051

správa a evidence budov

91 332 600

14 240 000

105 572 600

0052

správa a evidence pozemků

1 551 300

8 800 000

10 351 300

0053

samostatné odd.  energetiky

1 500 000

92 450 000

93 950 000

 

odbor výstavby a územního plánování

 

 

0

0060

výstavba

72 000

0

72 000

0081

územní plánování

10 000

3 200 000

3 210 000

0080

hlavního architekta

663 000

2 850 000

3 513 000

0082

památková péče

415 000

0

415 000

0090

vnitřní věci

3 395 500

0

3 395 500

0110

městská policie

47 779 100

1 800 000

49 579 100

 

Kancelář primátora

 

 

0

0120

kancelář primátora

14 355 200

20 000

14 375 200

0121

oddělení kultury

139 590 700

0

139 590 700

0130

životní prostředí

83 425 900

0

83 425 900

0140

rozvoje města a strategického plánování

24 863 600

1 000 000

25 863 600

0150

živnostenský

8 000

0

8 000

0160

doprava

127 877 600

0

127 877 600

0170

informatika

23 183 600

29 560 000

52 743 600

0180

právní a organizační

389 500

0

389 500

 

Kancelář tajemníka

 

 

0

0191

hospodářská správa

12 223 200

650 000

12 873 200

0193

bezpečnost, havarijní a krizové řízení

986 500

0

986 500

0194

veřejné zakázky

2 531 000

0

2 531 000

0192

personální a mzdové

239 875 700

0

239 875 700

0195

bezpečnostní manažer

487 900

0

487 900

0210

kontrola

9 000

0

9 000

0220

příprava a realizace investic

12 000

231 100 000

231 112 000

0790

Technické služby

150 000 000

0

150 000 000

0800

Komárov

7 459 000

1 500 000

8 959 000

0810

Malé Hoštice

7 768 000

2 250 000

10 018 000

0820

Podvihov

5 970 000

0

5 970 000

0830

Suché Lazce

7 144 000

0

7 144 000

0840

Vávrovice

8 832 000

0

8 832 000

0850

Vlaštovičky

2 825 000

1 000 000

3 825 000

0860

Zlatníky

2 249 000

1 320 000

3 569 000

0870

Milostovice

3 475 000

0

3 475 000

 

CELKEM

1 418 296 200

397 898 500

1 816 194 700

 

Podrobnější rozpad na jednotlivé výdaje je uveden v přílohách 6 (investiční) a 7 (neinvestiční).

 

VÝDAJE dle ODPA, tzn., do jaké oblasti výdaje směřují.

 

                                                                                                                                              v Kč

 

název

SR 2021

skutečnost 2021

SR 2022

návrh 2023

101x

zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj

1 565 400

1 619 903

1 730 400

2 243 700

103x

lesní hospodářství

0

2 641 023

0

0

107x

rybářství

15 000

15 000

15 000

20 000

10xx

zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

1 580 400

4 275 926

1 745 400

2 263 700

1xxx

ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

1 580 400

4 275 926

1 745 400

2 263 700

211x

záležitosti těžebního průmyslu a energetiky

9 959 300

5 082 110

9 529 300

98 479 200

212x

ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví

0

0

0

700 000

214x

vnitřní obchod, služby a cestovní ruch

5 095

4 054 557

5 945 000

11 874 000

219x

ostatní činnosti a nespecifikované výdaje

300 000

126 864

300 000

450 000

21xx

průmysl, obchod, stavebnictví a služby

10 264 395

9 263 532

15 774 300

111 503 200

221x

pozemní komunikace

81 221 000

295 625 918

82 320 300

63 514 000

222x

silniční doprava

2 204 000

1 085 682

204 000

204 000

224x

provoz veřejné železniční dopravy

0

80 000

0

0

229x

ostatní činnosti a nespecifikované výdaje v dopravě

90 679 000

98 479 716

103 768 800

126 739 000

22xx

doprava

174 104 000

395 271 317

186 293 100

190 457 000

231x

pitná voda

0

2 348

150 000

150 000

232x

odvádění a čištění odpadních vod

343 531 500

129 619 676

2 605 000

6 098 500

233x

vodní toky a vodohospodářská díla

93 700

224 766

100 000

100 000

234x

ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině

0

10 000

0

0

239x

ostatní záležitosti vodního hospodářství

0

0

0

0

23xx

vodní hospodářství

343 625 200

129 856 790

2 705 000

6 348 500

241x

záležitosti pošt

0

50 329

0

0

24xx

spoje

0

50 329

0

0

2xxx

PRŮMYSLOVÁ a OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

527 993 595

534 441 967

204 772 400

308 308 700

311x

předškolní a základní vzdělávání

121 787 200

139 539 376

77 643 400

236 569 000

312x

střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích

124 000

164 400

120 000

60 000

314x

ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

10 154 800

12 171 559

10 334 400

15 340 400

323x

základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání

3 283 000

4 326 748

3 357 700

48 328 200

329x

ostatní činnost a nespecifikované výdaje

0

0

480 000

0

31xx a 32xxx

vzdělávání a školské služby

135 349 000

156 202 083

91 935 500

300 297 600

331x

kultura

117 495 000

148 698 684

111 865 000

140 371 000

332x

ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní historické povědomí

2 031 000

16 639 664

1 781 000

5 345 000

333x

činnost registrovaných církví

0

76 500

0

0

334x

sdělovací prostředky

1 560 000

1 756 343

2 060 000

2 605 900

339x

ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků

19 266 500

6 985 317

4 240 800

5 059 000

33xx

kultura, církve a sdělovací prostředky

140 352 500

174 156 508

119 946 800

153 380 900

341x

sport

116 685 000

91 657 903

328 545 000

103 880 000

342x

zájmová činnost a rekreace

653 200

3 579 781

745 200

153 200

34xx

sport a zájmová činnost

117 338 200

95 237 684

329 290 200

104 033 200

352x

lůžková péče

0

820 000

0

500 000

353x

zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví

0

300 000

300 000

300 000

354x

zdravotnické programy

220 000

1 458 257

220 000

220 000

35xx

zdravotnictví

220 000

2 578 257

520 000

1 020 000

361x

rozvoj bydlení a bytové hospodářství

48 732 300

42 272 907

37 308 200

48 369 000

363x

komunální služby a územní rozvoj

54 472 700

61 546 382

66 145 500

141 721 000

36xx

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

103 205 000

103 819 289

103 453 700

190 090 000

371x

ochrana ovzduší a klimatu

1 286 800

5 055 929

1 302 400

270 000

372x

nakládání s odpady

62 583 500

66 686 942

65 623 800

110 693 300

374x

ochrana přírody a krajiny

30 407

32 943 362

33 393 000

43 431 500

376x

ostatní správa v ochraně životního prostředí

0

0

0

0

379x

ostatní činnosti v životním prostředí

518 000

664 911

430 000

539 200

37xx

ochrana životního prostředí

64 418 707

105 351 144

100 749 200

154 934 000

390x

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

2 031 000

3 041 395

1 978 000

1 673 000

39xx

ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

2 031 000

3 041 395

1 978 000

1 673 000

3xxx

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

562 914 407

640 386 360

747 873 400

905 428 700

431x

sociální poradenství

0

803 000

0

0

432x

sociální péče a pomoc dětem a mládeži

920 000

13 084 206

920 000

920 000

433x

sociální péče a pomoc manželství a rodinám

100 000

44 673

100 000

100 000

434x

sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc

2 384 500

3 593 985

4 465 000

4 043 600

435x

sociální služby v oblasti sociální péče

8 414 000

50 589 251

13 034 200

51 575 600

437x

služby sociální prevence

2 749 500

11 015 000

5 830 000

5 830 000

43xx

sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

14 568 000

79 130 115

24 349 200

62 469 200

4xxx

SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

14 568 000

79 130 115

24 349 200

62 469 200

521x

ochrana obyvatelstva

5 395 000

12 097 716

645 000

404 000

526x

státní správa v oblasti hospodářských opatření

0

920 000

0

0

529x

ostatní záležitosti civilní připravenosti a krizové st.

0

0

530 000

0

52xx

civilní připravenost na krizové stavy

5 395 000

13 017 716

1 175 000

404 000

531x

bezpečnost a veřejný pořádek

40 716 100

40 098 740

45 014

50 954 500

53xx

bezpečnost a veřejný pořádek

40 716 100

40 098 740

45 014

50 954 500

551x

požární ochrana

51 439 500

7 312 012

2 862 100

3 092 100

55xx

požární ochrana a integrovaný záchranný systém

51 439 500

7 312 012

2 862 100

3 092 100

5xxxx

BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

97 550 600

60 428 468

4 082 114

54 450 600

611x

zastupitelské orgány a volby

12 771 700

22 222 764

15 063 500

16 465 100

614x

všeobecná vnitřní státní správa

0

0

0

0

617x

regionální a místní správa

233 522 300

216 599 360

253 579 600

309 209 000

61xx

státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

246 294 000

238 822 124

268 643 100

325 674 100

631x

obecné příjmy a výdaje z finančních operací

610 500

671 522

612 000

712 000

632x

pojištění funkčně nespecifikované

6 070 000

3 614 063

3 670 000

3 770 000

639x

ostatní finanční operace

-23 178 000

9 488 848

36 000 000

36 000 000

63xx

finanční operace

-16 497 500

13 774 433

40 282 000

40 482 000

640x

ostatní činnosti

108 085 750

1 731 610

119 770 300

117 117 700

64xx

ostatní činnosti

108 085 750

1 731 610

119 770 300

117 117 700

6xxx

VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

337 882 250

254 328 167

428 695 400

483 273 800

 

celkem

1 542 489 252

1 572 991 003

1 411 517 914

1 816 194 700

 

Podrobněji v příloze č. 5 (dle ODPA a POL).

 

 

VÝDAJE - MĚSTSKÉ ČÁSTI

 

                                                                                                                                               v Kč

 

RoMČ

velikostní koeficient

NÁVRH ROZPOČTU

Komárov

9 845 328,21

0,91

8 959 000,00

Malé Hoštice

12 657 235,75

0,91

11 518 000,00

Podvihov

5 477 741,96

1,09

5 970 000,00

Suché Lazce

7 851 430,14

0,91

7 144 000,00

Vávrovice

9 706 558,75

0,91

8 832 000,00

Vlaštovičky

2 833 818,51

1,35

3 825 000,00

Zlatníky

2 643 923,45

1,35

3 569 000,00

Milostovice

2 242 222,38

1,55

3 475 000,00

 

celkem dle statutu

53 292 000,00

 

Malé Hoštice

v letech 2021-2025 snížení o 1.500.000,00 Kč, v roce 2026 snížení o 1.214.840,71 Kč na základě usnesení 32/2/ZM/18 ze dne 17.12.2018 (Hala TJ Slavia Malé Hoštice)

10 018 000,00

 

celkem po zohlednění Malých Hoštic

51 792 000,00

 

Celková suma určená pro městské části je vypočtena dle Statutu SMO – viz příloha č. 10 (podíl MČ).

               

 

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2022

 

                                                                                                                                             v Kč

 

Schválený rozpočet 2022

Upravený rozpočet  k 18.11.2022

Návrh rozpočtu 2023

daňové příjmy

1 004 269 700,00

1 081 721 600,00

1 204 267 900,00

nedaňové příjmy

136 795 100,00

154 904 578,12

152 798 600,00

kapitálové příjmy

96 502 100,00

129 299 851,00

40 104 500,00

vlastní příjmy celkem

1 237 566 900,00

1 365 926 029,12

1 397 171 000,00

přijaté transfery

75 500 000,00

287 909 806,24

82 628 200,00

příjmy celkem

1 313 066 900,00

1 653 835 835,36

1 479 799 200,00

financování - příjmy

200 156 800,00

1 145 601 737,61

437 719 800,00

CELKOVÉ ZDROJE

1 513 223 700,00

2 799 437 572,97

1 917 519 000,00

 

 

 

 

běžné výdaje

1 096 545 400,00

1 288 009 266,83

1 418 296 200,00

kapitálové výdaje

371 091 300,00

1 318 146 818,41

397 898 500,00

výdaje celkem

1 467 636 700,00

2 606 156 085,24

1 816 194 700,00

financování - výdaje

45 587 000,00

193 281 487,73

101 324 300,00

 CELKOVÉ VÝDAJE

1 513 223 700,00

2 799 437 572,97

1 917 519 000,00

 

 [1] Do 31. 12. 2021 SMO vybíralo poplatek za komunální odpad (položka 1337) na základě zákona 185/2001 Sb., v platném znění – po tomto datu na tuto položku patří pouze nedoplatky za období do 31. 12. 2021.

Od 01. 01. 2022 SMO vybírá poplatek za obecní systém odpadového hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění – položka 1345.

[2] Tady zároveň došlo k úpravě položky z 2329 – ostatní nedaňové příjmy na položku 2111 – příjmy z poskytování výrobků a služeb.

[3] elektrická energie včetně distribuce a DPH 10.000 Kč/MWh

   zemní plyn včetně distribuce a DPH 3.800 Kč/MWh

   dodávané teplo Opatherm 4.230 Kč/MWh